Mengun - uppsprettur og áhrif

Almennar upplýsingar um námið

Hluti 1 – Meðhöndlun úrgangs
Fjallað verður um undirstöðuatriði og meginstefnur í meðhöndlun úrgangs, bæði erlendis og á Íslandi. Farið er yfir grunnatriði í meðhöndlun úrgangs. Fjallað er um þróun í meðhöndlun úrgangs, lög og reglugerðir, skilgreiningar og hugtök, mismunandi leiðir og útfærslur til meðhöndlunar úrgangs sem og umhverfis- og samfélagsáhrif.

Lögð er áhersla á heildræna nálgun í meðhondlun úrgangs og lagðar verða tengingar við aðila sem koma að málum. Fjallað verður um samvinnu í efnis- og vörukeðjum með því að markmiði að loka efnahringrás og koma þannig í veg fyrir að úrgangur myndist yfir höfuð.

Farið verður inn í tengsl úrgangs- og orkumála, s.s. orkusparnaður sem getur orðið við hágæða endurvinnslu úrgangs í hringrásarhagkerfi. Áhersla er einnig lögð á verkefnavinnu bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni – framsetningu og kynningu, rökræna hugsun og aðferðafræði við lausn verkefna. Farið verður í skoðunarferð til móttökustöðvar fyrir úrgang, ef aðstæður leyfa.

Hluti 2: Vatnsöflun og vatnsmengun
Í þessum hluta er fjallað um samspil líffræðilegs umhverfis og mengunar. Yfirlit verður gefið yfir gildandi lög og reglugerðir sem varða varnir gegn vatnsmengun.

Eftirfarandi atriði koma m.a. við sögu:
• Efnaferlar í náttúrunni – helstu mengunarefni hér á landi og uppsprettur þeirra.
• Áburðarefni, lífræn efni, gerlar, þungmálmar og þrávirk efni.
• Ástand mála hvað varðar mengun hér á landi borið saman við önnur lönd í Evrópu og víðar
• Umhverfi og heilsa
• Vatn – vatnsgæði – vatnsnotkun og vatnsöflun – litlar vatnsveitur.
• Fráveitur og skólp. Skólphreinsun í þéttbýli og dreifbýli. Ástand skólpmála.
• Starfsreglur um góða búskaparhætti.

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á BS/BA stigi, má meta til 6 ECTS eininga og kennsla fer fram á íslensku.

Kennsla: Cornelis Aart Meijles umhverfisverkfræðingur hjá RML

Tími: Hefst 25. maí í fjarnámi og stendur í 7 vikur (nánari tímasetningar væntanlegar fljótlega)

Verð: 64.000 kr

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.