Reiðmaðurinn

Almennar upplýsingar um námið

Reiðmaðurinn

Reiðmaðurinn er nám ætlað fróðleiksfúsum reiðmönnum og áhugafólki um reiðmennsku sem vill auka við þekkingu sína og færni í reiðmennsku, hrossarækt og almennu hestahaldi en ekki síður fyrir þá reiðmenn sem vilja fara í þá vinnu að eflast sem manneskjur. Reiðmaðurinn er tveggja ára nám.

Námskeiðið er byggt upp á námi í reiðmennsku og er megináherslan lögð á það en einnig er þetta almennt nám um m.a. sögu og þróun hestsins, fóðrun hans, frjósemi og kynbætur. Námið er metið til samtals 33 eininga á framhaldsskólastigi (ECVET) og lýkur námskeiðsröðinni með sérstakri viðurkenningu frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Slík einingagjöf metur þá heildarvinnu sem ætlast er til að nemendur leggi fram og er háð því að nemendur hafi sótt 90% verklegra tíma í staðarnámi og standist námsmat. Að baki hverrar einingar er gert ráð fyrir 3 heilum vinnudögum nemandans, hvort sem um er að ræða fyrirlestra, verklega tíma eða heimanám. Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

Skipulag námsins

Námskeiðsröðin, Reiðmaðurinn, er byggð upp á svipaðan hátt og önnur námskeið á vegum Endurmenntunar LbhÍ, með markvissum verklegum tímum en við bætist bóklegur hluti í gegnum fjarnámsvef skólans, Uglu.

Samskipti nemenda og skóla eru í megindráttum í gegnum netið. Því er mikilvægt að allir séu vel kunnugir slíkum samskiptum.

Verklegir námshlutar eru kenndir á námskeiðum, átta helgar frá september fram í apríl, í tvö ár, í allt sextán vinnuhelgar. Innan verklega hlutans er fyrst og fremst vinna með eigin hest. Unnið er að frá ca. 14:00-20:00 á föstudögum og frá 8:00-17:00 laugardögum og sunnudögum. Mismunandi er hvort unnið er í hópum eða lagt upp með einstaklingstíma, allt eftir viðfangsefninu. Lögð er mikil áhersla á að samnemendur fylgist með og læri af hver öðrum og jafnframt er mikil áhersla lögð á markvissa heimavinnu milli námskeiðshelga.

Mat er lagt á vinnu og framfarir nemandans yfir námstímann. Bóklegi hlutinn er kenndur í fjarnámsformi en auk þess er ein bókleg helgi/vinnudagur í staðarnámi á hverri önn þar sem nemendur fá fyrirlestra og sýnikennslur.

Nánara skipulag námsins er kynnt við upphaf hvers áfanga. Ef nauðsynlegt þykir að færa til verklegar helgar, s.s. vegna veðurs eða annarra óviðráðanlegra orsaka, áskilur Endurmenntun LbhÍ sér rétt til þess að gera það, í samráð við verklegan kennara.

Innritun - Upphaf náms

Sótt er um námið á rafrænan hátt í gegnum heimasíðu LbhÍ. Óskað er sérstaklega eftir því að fólk tilgreini reynslu sína af hrossum, þátttöku í hrossatengdum námskeiðum og komi aðeins inn á hrossaeignina í athugasemdadálki í umsóknarferlinu. Umsóknafrestur rennur að jafnaði út um miðjan júní ár hvert.

Eftir að umsóknafrestur rennur út verður farið yfir umsóknirnar og í framhaldi gefin svör í gegnum uppgefið netfang. Ef eftirspurn er umfram þann fjölda sem kemst að (12-14 í hverjum hópi) hefur sú stefna verið mörkuð að fólk sem uppfyllir sett skilyrði, hefur góðan aðgang að hrossum og hefur mikla reynslu af hestamennsku gengur fyrir. Einnig verður þá tekið tillit til aldursdreifingar og kynjahlutfalls, miðað við umsóknir sem berast.

Nánari upplýsingar um námið veitir Hinrik Þór Sigurðsson verkefnastjóri Reiðmannsins í síma 843 5377 og/eða á netfanginu hinrik@lbhi.is

Námsmat

Bóklegt. Á hverri önn fyrir sig er nemendum sett fyrir fjögur verkefni úr námsefni annarinnar. Verkefnin eru sett inn á kennsluvefinn og hafa nemendur fyrirfram ákveðinn tíma til að leysa verkefnin og skila inn á kennslusíðu áfangans. Einkunn bóklega hluta hverrar annar samanstendur af meðaleinkunn þessara fjögurra verkefna.

Verklegt. Stöðumat fer fram einu sinni á önn. Fyrirkomulag námsmatsins er breytilegt eftir viðfangsefnum hverrar annar. Í lok hverrar annar er samræmt námsmat og staðlað verkefni.

Undirbúningskröfur

Nemendur þurfa að hafa áhuga á hestamennsku og eiga eða hafa góðan aðgang að hestum sem henta í námið.

Nemendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

Gert er ráð fyrir að nemendur hafi nokkra þjálfun í tölvunotkun og séu m.a. kunnugir ritvinnslu- og töflureikniforritum og vanir að nota tölvupóst og vafra.

Grunnreynsla í reiðmennsku og hestahaldi er krafa og frekari reynsla af iðkun hestamennsku,  þjálfun og keppni í er kostur.

Kröfur um tölvukost

Til að taka þátt í náminu verður nemandinn að hafa aðgang að tölvu með tengingu við Internetið. Nemandi þarf að hafa aðgang að ritvinnsluforriti og töflureikniforriti eins og t.a.m. word og excel. Þá er nauðsynlegt fyrir nemanda að hafa virkt netfang og gott að hafa aðgang að Facebook.

Reiðtygi

 • Viðurkenndur reiðhjálmur
 • Reiðskór eða reiðstígvél
 • Hnakkur með viðurkennd ístöð
 • Beisli m/hringamél, stangamél
 • Reiðmúlar enskur og þýskur
 • Reiðtaumar
 • Snúrumúll og kaðall
 • Taumhringsgjörð og taumar
 • Pískur og hringtaumskeyri
 • Hafa aðganga að helstu járningarverkfærum og tamningaaðstöðu, s.s. hringgerði eða öðru afmörkuðu rými til þjálfunar.
 • Geta útvegað viðeigandi skeifur og hófhlífar.

Hestakostur

Áhersla er lögð á að nemandi komi með öruggan, spennulausan og vel þjálfaðan hest með hreinar grunngangtegundir og tölt.

Æskilegt er að viðkomandi hafi sama hestinn allt námið og stundi markvisst heimanám á milli verklegra helga, þ.e. hafi hann á húsi allan námstímann. Æskilegt getur verið að hafa annan hest á húsi og þjálfa samhliða til að nýta enn betur þá þekkingu og reynslu sem viðkomandi fær í gegnum námið.

LbhÍ hefur rétt til þess að hafna hesti uppfylli hann ekki ofangreindar kröfur.

Tryggingar

Nemendur sjá sjálfir um allar tryggingar. Krafa er gerð um að allir nemendur séu tryggðir en hver og einn velur hvort viðkomandi hross sé tryggt. LbhÍ og viðkomandi staðahaldari ber ekki ábyrgð á hrossum nemenda.

Kostnaður við Reiðmanninn 2020-2022

Verð fyrir fullt nám í fjórar annir er 663.000 kr. sem samsvarar 20.000 kr á hverja ECVET einingu í náminu. Þegar nemandi hefur fengið samþykkta inngöngu í námið greiðist staðfestingargjald að upphæð 75.000 kr. sem er óafturkræft. Staðfestingargjaldið dregst frá heildarverðinu.

LbhÍ hefur boðið nemendum að skipta upp greiðslum á því sem eftir stendur af heildarverðinu. Greiðslum er skipt niður á hverja önn og á þrjár jafnar greiðslur, þ.e. 3 x 49.000 á hverri önn. Greiðsludagarnir verða þá í kringum 1.sept, 1. okt, 1. nóv. 1. feb., 1. mar og 1. apr. Hver nemandi skrifar undir greiðslusamkomulag í upphafi annar. Hægt er að semja við gjaldkera LbhÍ um aðrar leiðir ef þess er óskað.

Um leið og nemandi hefur verið samþykktur inn í námið og skrifað undir greiðslusamkomulag þá skuldbindur nemandinn sig til að borga fullt námskeiðsgjaldið óháð því hvort að nemandi þurfi að hætta í náminu eða ákveði að hætta fyrir námslok. Það er því ekki hægt að fá námskeiðsgjald fellt niður þótt nemandi hætti námi áður en námstíma lýkur.

Innifalið í námsskeiðsgjaldinu er aðgangur að náminu, bóklegt fjarnám, reiðtímar og fyrirlestrar. Aðgangur að reiðhöll og aðstöðu henni tengdri á vinnuhelgum.

Hesthúspláss, fóður og undirburður í stíur eru ekki innifalin í verðinu og nemendur sem koma annarsstaðar að á námsstað útvega sér hesthúspláss sjálfir sé þess óskað. Dvalar- og fæðiskostnaður nemenda og hluti námsgagna er ekki innifalinn í verði.

Óski nemandi eftir aukatímum vegna verklegrar þjálfunar umfram tíma í námstöflu þarf viðkomandi að semja sérstaklega við viðkomandi kennara.

Sæki nemandi um að fá að taka endurtökupróf fyrir verklega hlutann er greitt sérstaklega fyrir það 12.000 kr.

   

 

Reiðmannshópar fyrr og nú!

Framhaldshópar

 • Selfoss  – haust 2020 – reiðkennari verður Sigríður Pjetursdóttir
 • Hafnarfjörður – haust 2020 – reiðkennari verður Atli Guðmundsson
 • Kópavogur – haust 2020 – reiðkennari verður Snorri Dal
 • Mosfellsbær – haust 2020 – reiðkennari verður Halldór Guðjónsson

 • Hafnarfjörður – sept 2019 til feb 2020 – reiðkennari var Hinrik Þór Sigurðsson
 • Miðfossar í Borgarfirði – nóv 2019 til maí 2020 – reiðkennari var Gunnar Reynisson

Reiðmannshópar 2020-2022

 • Kópavogur – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari er Hekla Katharína Kristinsdóttir
 • Hafnarfjörður – Hestamannafélagið Sörli – reiðkennari er Ásta Björnsdóttir
 • Flúðir hópur 1 – Reiðhöllin á Flúðum – reiðkennari er Þórarinn Ragnarsson
 • Flúðir hópur 2 – Reiðhöllin á Flúðum – reiðkennari er Ragnhildur Haraldsdóttir
 • Akureyri – Hestamannafélagið Léttir – reiðkennari er Reynir Atli Jónsson

Reiðmannshópar 2019-2020

 

 • Kópavogur – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari er Hanna Rún Ingibergsdóttir
 • Mosfellsbær – Hestamannafélagið Hörður – reiðkennari á fyrsta ár var Ísleifur Jónasson og á seinna ári er reiðkennari Haukur Bjarnason
 • Hella – Hestamannafélagið Geysir – reiðkennari á fyrsta ári var Sigvaldi Lárus Guðmundsson og á seinna ári er reiðkennari Ísleifur Jónasson

Reiðmannshópar 2018-2020

 • Kópavogur 1 – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari var Hekla Katharina Kristinsdóttir
 • Kópavogur 2 – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari var Atli Guðmundsson
 • Hafnarfjörður – Hestamannafélagið Sörli – reiðkennari var Hinrik Þór Sigurðarson
 • Selfoss – Hestamannafélagið Sleipnir – reiðkennari var Trausti Þór Guðmundsson

Reiðmannshópar 2017-2019

 • Borgarnes 1 – Faxaborg Borgarnesi – reiðkennari var Ísleifur Jónasson
 • Borgarnes 2 – Faxaborg Borgarnesi – reiðkennari var Ólafur Andri Guðmundsson
 • Mosfellsbær – Hestamannafélagið Hörður – reiðkennari var Hinrik Þór Sigurðsson
 • Krókur í Ásahreppi – reiðkannari var Reynir Örn Pálmason

Reiðmannshópar 2016-2018

 • Kópavogur – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari var Hinrik Þór Sigurðsson
 • Selfoss – Hestamannafélagið Sleipnir – reiðkannari var Sigvaldi Lárus Guðmundsson

Reiðmannshópar 2015-2017

 • Hafnarfjörður – Hestamannafélagið Sörli – reiðkennari var Halldór Guðjónsson á fyrra ári og á seinna ári var reiðkennari Þórdís Anna Gylfadóttir
 • Flúðir – Hestamannafélagið Smári – reiðkennari var Ísleifur Jónasson
 • Krókur í Ásahreppi – reiðkennari var Reynir Örn Pálmason

Reiðmannshópar 2014-2016

 • Kópavogur – Hestamannafélagið Sprettur – reiðkennari var Heimir Gunnarsson
 • Selfoss – Hestamannafélagið Sleipnir – reiðkennari var Þórdís Erla Gunnarsdóttir

Reiðmannshópar 2013-2015

 • Reykjavík, Víðidalur – Hestamannafélagið Fákur – reiðkennari var Anna Valdimarsdóttir á fyrra ári og á seinna ári var reiðkennari Heimir Gunnarsson
 • Mosfellsbær – Hestamannafélagið Hörður – reiðkennari var Halldór Guðjónsson

Reiðmannshópar 2012-2014

 • Reykjavík, Víðidalur – Hestamannafélagið Fákur – reiðkennari var Halldór Guðjónsson
 • Flúðir – Hestamannafélagið Smári – reiðkennari var Reynir Örn Pálmason
 • Selfoss – Hestamannafélagið Sleipnir – reiðkennari var Þórdís Erla Gunnarsdóttir
 • Miðfossar – reiðkennari var Heimir Gunnarsson
 • Akureyri – Hestamannafélagið Léttir – reiðkennari var Erlingur Ingvason

Reiðmannshópar 2011-2013

 • Reykjavík, Víðidalur – Hestamannafélagið Fákur – reiðkennari var Anna Sigríður Valdimarsdóttir
 • Hella – Hestamannafélagið Geysir – reiðkennari var Reynir Örn Pálmason

Reiðmannshópar 2010-2012

 • Hafnarfjörður – Hestamannafélagið Sörli – reiðkennari var Halldór Guðjónsson
 • Flúðir – Hestamannafélagið Smári – reiðkennari var Ísleifur Jónasson
 • Borgarnes – reiðkennari var Heimir Gunnarsson
 • Akureyri – Hestamannafélagið Léttir – reiðkennari var Erlingur Ingvason
 • Egilsstaðir, Iðavellir – Hestamannafélagið Freyfaxi – reiðkennari var Reynir Örn Pálmason

Reiðmannshópar 2009-2011

 • Dalland, Mosfellsbæ – reiðkennari var Halldór Guðjónsson
 • Hella – Hestamannafélagið Geysir – reiðkennari var Ísleifur Jónasson

Reiðmannshópar 2008-2010

 • Miðfossar, Borgarfirði – hópur 1 – reiðkennari var Reynir Aðalsteinsson
 • Miðfossar, Borgarfirði – hópur 2 – reiðkennari var Reynir Aðalsteinsson
 • Miðfossar, Borgarfirði – hópur 3 – reiðkennari var Reynir Aðalsteinsson
 • Miðfossar, Borgarfirði – hópur 4 – reiðkennari var Reynir Aðalsteinsson

Umsjónarmenn

Hinrik Þór Sigurðsson

Verkefnastjóri og reiðkennari

hinrik@lbhi.is Sími: 843 5377

Hinni er reiðkennari og tamningamaður með áralanga reynslu. Hinni heldur utan um Reiðmannsnámið hjá skólanum, sem kennt er vítt og breitt um landið.

 

Gunnar Reynisson

Aðjúnkt og kennari í hestafræðum

gunnar@lbhi.is Sími: 843 5303

Gunni er hestafræðingur og hefur verið innan um hesta allt sitt líf. Gunni heldur utan um bóklega námið í Reiðmanninum.

 

Hinrik Þór Sigurðsson

Verkefnastjóri

Veitir nánar upplýsingar um námskeiðaröðina Reiðmannin í síma 843 5377 og/eða á netfanginu hinrik@lbhi.is

 

Almennar upplýsingar um námið

kaaNámskeiðið er byggt upp með stuttum fyrirlestrum sem hver um sig nær yfir ákveðna efnisþætti. Hluti af námskeiðinu verður á formi vinnustofu þar sem hver nemandi fær aðstoð við að vinna við ákveðna efnisþætti með skriflegum og jafnvel verklegum æfingum. Hver nemandi fær spurningalista til að svara og senda inn, fyrir námskeiðið, en með því fær kennari námskeiðsins betri hugmynd um stöðu hvers nemanda og óskir þeirra og væntingar. Með þessu er vonin að námsefnið og námskeiðið sjálft nýtist hverjum nemanda betur við þau verkefni sem þeir vinna með á milli námskeiðsdaga.

Námskeiðið  er ætlað hestamönnum á öllum stigum hestamennskunnar, allt frá byrjendum til keppnisknapa. Nemendur fá innsýn í það hvernig hugaþjálfun hjálpar knapanum við að ná stjórn á sjálfum sér til þess að geta haft góð samskipti við hest sinn. Efnið er allt frá því að setja sér markmið í reiðmennsku og þjálfun, vinna á hræðslu eða stressi yfir í að ná því besta úr sjálfum sér í krefjandi aðstæðum, til dæmis í keppni.

Námskeiðið fer fram í fjarkennsluforritinu TEAMS, sem er einfalt og notendavænt kerfi. Þátttakendur námskeiðsins sjá kennarann og glærur auk annarra þátttakenda. Þátttakendur geta einnig spurt spurninga og tekið þátt í umræðum og spjalli undir stjórn kennarans.

Athugið að námskeiðið fer einungis fram í rauntíma.

Það eina sem þú þarft að gera er að hafa til taks tölvu, spjaldtölvu eða síma og hljóðnema. Flestar tölvur eru með vefmyndavél og viljum við biðja þig um að hafa kveikt á henni til að við sjáum hvert annað, þannig skapast skemmtilegri stemning og samræður verða líflegri.

Gott er að vera komin inn á fundinn 2-3 mín áður en námskeiðið byrjar til að við getum byrjað á réttum tíma.  

Við mælum með því að þátttakendur noti Chrome eða Firefox vafra.

Við sendum hlekk námskeiðsins deginum áður en það hefst á það netfang sem þú gefur upp við skráningu. Þú færð einnig sendar góðar leiðbeiningar um þátttöku í gegnum TEAMS. Þú þarft síðan eingöngu að smella á hlekkinn til að fara inn á námskeiðið og því ekki nauðsynlegt að hlaða TEAMS forritinu niður.

Kennsla: Hinrik Þór Sigurðsson reiðkennari hjá Landbúnaðarháskóla Íslands.

Tími: 10. maí 2021 kl. 18-21

Staður: Fjarfundur á Teams

Verð: 12.000 kr. 
20% afsláttur af námskeiðsgjaldi ef þú skráir þig einnig á námskeiðið Reiðmennska í huganum fyrir fyrir þá sem skrá sig e námskeiðið Reiðmennska í huganum fyrir keppnisknapa

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð

Keldnaholt - 112 Reykjavík

Reykir - 816 Ölfus

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590